پادکست ـ رخ

پادکست رخ اپیزود چهل و چهار

پادکست رخ اپیزود چهل و چهار

پادکست رخ اپیزود چهل و چهار پادکست رخ اپیزود چهل و چهار  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند مرد یخی _ داستان زندگی پوتین (قسمت دوم)…

پادکست رخ اپیزود چهل و سه

پادکست رخ اپیزود چهل و سه

پادکست رخ اپیزود چهل و سه پادکست رخ اپیزود چهل و سه  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند مرد یخی _ داستان زندگی پوتین (قسمت اول)…

پادکست رخ اپیزود چهل و دو

پادکست رخ اپیزود چهل و دو

پادکست رخ اپیزود چهل و دو پادکست رخ اپیزود چهل و دو  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند خلاصه کتاب قدرت عادت   پادکست رخ اپیزود…

پادکست رخ اپیزود چهل و یک

پادکست رخ اپیزود چهل و یک

پادکست رخ اپیزود چهل و یک پادکست رخ اپیزود چهل و یک  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند ال دیگو – داستان زندگی مارادونا (قسمت دوم)…

پادکست رخ اپیزود چهل

پادکست رخ اپیزود چهل

پادکست رخ اپیزود چهل پادکست رخ اپیزود چهل  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند ال دیگو – داستان زندگی مارادونا (قسمت اول)   پادکست رخ اپیزود…

پادکست رخ اپیزود سی و نه

پادکست رخ اپیزود سی و نه

پادکست رخ اپیزود سی و نه پادکست رخ اپیزود سی و نه  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند  مصطفی کمال – داستان زندگی آتاتورک (قسمت دوم)…

پادکست رخ اپیزود سی و هشت

پادکست رخ اپیزود سی و هشت

پادکست رخ اپیزود سی و هشت پادکست رخ اپیزود سی و هشت  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند  مصطفی کمال – داستان زندگی آتاتورک (قسمت اول)…

پادکست رخ اپیزود سی و شش

پادکست رخ اپیزود سی و شش

پادکست رخ اپیزود سی و شش پادکست رخ اپیزود سی و شش  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند لوئی ـ داستان زندگی لوئی بریل   پادکست رخ…

پادکست رخ اپیزود سی و هفت

پادکست رخ اپیزود سی و هفت

پادکست رخ اپیزود سی و هفت پادکست رخ اپیزود سی و هفت  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند  داستان امپراطوری عثمانی   پادکست رخ اپیزود سی…

پادکست رخ اپیزود سی و پنج

پادکست رخ اپیزود سی و پنج

پادکست رخ اپیزود سی و پنج پادکست رخ اپیزود سی و پنج  داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند پادشاه پاپ ـ داستان زندگی  مایکل جکسون(قسمت دوم)…