پادکست انسانک

پادکست انسانک اپیزود سوم

پادکست انسانک اپیزود سوم

پادکست انسانک اپیزود سوم خواستن توانستن نیست پادکست انسانک اپیزود سوم _ خواستن توانستن نیست  انسانک جستاری صوتی است که در آن تجربه های زیسته را با عمقی کمی بیش…

پادکست انسانک اپیزود دوم

پادکست انسانک اپیزود دوم

پادکست انسانک اپیزود دوم در نقد عادی شدگی زندگی پادکست انسانک اپیزود دوم _در نقد عادی شدگی زندگی  انسانک جستاری صوتی است که در آن تجربه های زیسته را با…

پادکست انسانک اپیزود اول

پادکست انسانک اپیزود اول

پادکست انسانک اپیزود اول داستان هزار ساله ناباروری انسان پادکست انسانک اپیزود اول _ داستان هزارساله ناباوری انسان  انسانک جستاری صوتی است که در آن تجربه های زیسته را با…

پادکست انسانک اپیزود صفر

پادکست انسانک اپیزود صفر

پادکست انسانک اپیزود صفر از حادثه تا انتخاب پادکست انسانک اپیزود صفر_ از حادثه تا انتخاب  انسانک جستاری صوتی است که در آن تجربه های زیسته را با عمقی کمی…